تحقیقات بازار فعالیتی است که مشتریان و بازار را از طریق اطلاعات به واحد فروش پیوند می دهد. نقش چنین فعالیتی درشناسایی بازار ، اصلاح و ارزیابی امور ، ردیابی فعالیت ها و درک بهتر مسائل بازاریابی به عنوان واحد پشتیبانی در مجموعه یک شرکت تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. امروزه بازاریابی اثربخش، تنها بر اساس فعالیت های تحقیقات بازار میسر میباشد، به گونه ای که انواع سازمانها می توانند از مطالعات تحقیقات بازار بهره مند شوند . در واقع، فعالیت های این واحد در خصوص جمع آوری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات سهم بسزایی در اطلاع رسانی و تقویت فروش و بازاریای ایفا میکند و ازاطلاعات فراهم شده توسط تحقیقات بازار در توسعه محصولات، ورود به بازار های جدید و سایرموارد مشابه مورد بررسی قرار میگیرد.

برای اطلاعات بیشتر با ما مکاتبه کنید:

executive@psdcgroup.com