شرکای رسانه ای

رسانه، کلید استراتژیک در برنامه ریزی توسعه تجارت در جهان امروز به حساب می آید و بدون امکانات رسانه ای، گسترش تجارت سخت و گاهاً غیر ممکن به نظر می آید.

شرکای رسانه ای این گروه، از تمامی امکانات و روابط خود در جهت معرفی توانمندی و پتانسیل محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و همچنین شناساندن نمایشگاههای معتبر بین المللی و ظرفیت آنها در جهت توسعه تجارت شرکتهای ایرانی استفاده نموده اند و بدون پوشش رسانه ها، اجرا و پی گیری تفکرات حرفه ای بازرگانی میسر نخواهد شد.

خوشوقتیم تا شما را به بازدید از سایتهای شرکای رسانه ای خود دعوت نماییم و امیدواریم از خدمات و امکانات حرفه ای ارائه شده در جهت توسعه تجارت بین الملل مجموعه خود، استفاده بهینه نمایید.

image
Middle East Food Magazine
www.foodhq.world
image
Asia & Middle East Food Trade
www.ameft.com